Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Plezier beleven aan bewegen staat voorop bij het bewegingsonderwijs. Tijdens de gymlessen kunnen de leerlingen op eigen nievau werken waardoor zij altijd succes ervaren. Zij ervaren dat het hen lukt en kunnen vanuit dat punt samen met de vakleerkracht en/of medeleerlingen hun eigen uitdagingen vinden. Door een veilige leeromgeving te creëren en succes te ervaren willen wij bijdragen aan het vergoten van het zelfvertrouwen van onze leerlingen.

Op de Diekmaat maken we gebruik van twee zalen, het speelleerlokaal voor de jongste leerlingen en een eigen gymzaal voor de oudere leerlingen. Elke groep heeft minstens 3 keer per week een gymles.

In het speelleerlokaal werken we volgens de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal". We werken veel in groepjes, wat de mogelijkheid biedt tot differentiatie. De lessen zijn door het aanbieden van verschillende opstellingen afwisselend en bovendien biedt het werken met groepjes goede mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te leren samenwerken. Bij de jongste groepen staat vooral het ontdekkend leren bewegen voorop waarin de eigen bewegingsmogelijkheden verkent worden.

In de gymzaal worden de lessen gegeven aan de hand van het "Baidsdocument bewegingsonderwij" en de methode "Basislessen bewegingsonderwijs". In de gymzaal wordt veel in vakken gewerkt. Door het spelen en werken in kleine groepen wordt er intensiever en beter bewogen dan in een grote groep. Deze manier van werken sluit goed aan op de gymlessen in de onderbouw. Goede samenwerking en een bepaalde mate van zelfstandigheid zijn hierbij van belang.

Tijdens de gymlessen komen veel verschillende bewegingsactiviteiten aan bod. Hierdoor ervaren de leerlingen veel verschillende sport- en bewegingsactiviteiten om hun eigen talenten en interesses te ontdekken. Door het aanbieden van veel verschillende bewegingsactiviteiten willen wij de leerlingen de basisvaardigheden laten ontwikkelen. Zodat zij hun vaardigheden toe kunnen passen in verschillende bewegingssituaties zoals spelen op het plein of sporten bij een vereniging. 

 

Zwemlessen

De midden- en bovenbouwleerlingen zonder zwemdiploma gaan één keer per week zwemmen. Bij het zwemonderwijs streven we naar het behalen van het A-diploma.

Stagiaires

Ieder jaar hebben we op SBO Diekmaat stagiaires beweginsgonderwijs. De studenten komen van verschillende opleidingen zoals het ROC van Twente, het Graafschap College of van een HBO-opleiding vakleerkracht bewegingsonderwijs (ALO of CALO).