Trainingen

SBO Diekmaat hecht eraan leerlingen verder te brengen, niet alleen in hun leerontwikkeling, maar ook sociaal-emotioneel.
Op weg naar een optimale zelfstandigheid en autonomie, binnen de mogelijkheden van de leerling. De Diekmaat hanteert diverse specifieke programma’s in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

 

Weet jij wat het is om anders te zijn?

SBO Diekmaat onderscheidt zich van andere scholen onder meer door het “pedagogisch klimaat”. Dat wordt voor een belangrijk deel bepaald doordat leerlingen in hun “anders zijn” ervaren dat zij geen eenling zijn op school, maar dat iedere leerling zijn sterke en zwakke kanten heeft. Onderling begrip en respect vormen de basis van de omgang van personeel, leerlingen en ouders met elkaar. Kinderen gedijen daardoor beter en kunnen zich vanuit deze veilige basis naar hun mogelijkheden ontwikkelen.

Al onze leerlingen hebben wel een klasgenoot, vriendje, broertje of zusje die anders is. Ook voor onze leerlingen onderling geldt: kennis is de sleutel tot begrip. Daarom werken wij in midden- en bovenbouw met lesmodules rondom het thema “Weet jij wat het is om anders te zijn?” Door middel van toegankelijke lesstof en leuke oefeningen wordt uitgelegd hoe het is om een aandoening, beperking, een leerstoornis als dyslexie, ADHD of autisme te hebben. Op een speelse manier wordt zo begrip en respect gekweekt voor kinderen die zich anders gedragen en reageren of meer moeite hebben met de alledaagse dingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de sterke kanten van de leerlingen. Een klasgenootje met ADHD is bijvoorbeeld ook vaak heel vrolijk, spontaan en blinkt uit in creatieve ideeën. Het vriendje met autisme kan misschien goed leren of weet veel over een bepaald onderwerp. Deze lesmodule laat de leerlingen ontdekken hoe je jezelf en/of kinderen die anders zijn beter kunt begrijpen en hoe je ze kunt helpen. Voor alle kinderen geldt immers dat ze goed zijn in heel veel dingen en dat ze sommige dingen moeilijk vinden. En alle kinderen willen graag dat anderen hen begrijpen en aardig vinden.

ToM training

Soms hebben kinderen moeite aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes, raken ze telkens weer betroken in conflicten of worden gepest. Niet zelden worden ze ook het slachtoffer van anderen, omdat ze zich onwetend voor het karretje van anderen laten spannen. Deze kinderen vinden het moeilijk om de sociale spelregels te begrijpen, hebben moeite zich te verplaatsen in anderen en moeite met het onderscheiden en herkennen van eigenen andermans emoties. Wanneer het “gewone leren” van en met leeftijdsgenootjes tekortschiet, is het belangrijk dat het kind door een speciaal programma een steuntje in de rug krijgt.

Voor deze kinderen is een ToM-training ontwikkeld om hen op een speelse manier de ontbrekende vaardigheden zo goed mogelijk aan te leren. Het is een methode waarbij kinderen leren zich in de gedachten en gevoelens van anderen in te leven. In rollenspelletjes komen emoties van toenemende complexiteit aan bod, in situaties die voor kinderen gemakkelijk herkenbaar zijn. Door te oefenen van het uitbeelden en herkennen van emoties doen zij steeds meer ervaring op in het rekening houden met de gevoelens en gedachten van anderen. De training vormt een stimulans voor de sociale ontwikkeling.

Een interventieprogramma voor jonge kinderen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij concrete, alledaagse situaties. De schoolomgeving is daarvoor bij uitstek geschikt. Er wordt gewerkt in groepjes van 4 kinderen, in een aantal wekelijkse bijeenkomsten van 30 minuten met een vaste begeleider. Ouders krijgen aan het begin van de training uitleg tijdens een speciale ouderavond. De geoefende vaardigheden worden wekelijks gecommuniceerd met ouders en leerkrachten, zodat vervolgens oefening thuis en in de klas kan plaatsvinden.