Stichting Vrienden van de Diekmaat

 


  

SBO Diekmaat organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die niet vallen onder de bekostiging van het Rijk. Daarvoor hanteert SBO Diekmaat een regeling vrijwillige ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage wordt gevraagd en beheerd in opdracht van de Ouderraad door de Stichting “Vrienden van de Diekmaat”.

De gelden worden voor 3 zaken aangewend:

1. De ouderraad wordt voorzien van financiële middelen om hun taken uit te kunnen voeren. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten die samenhangen bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten en vieringen

2. De schoolreizen en het schoolkamp voor de 2e jaars bovenbouwleerlingen worden hiermee bekostigd

3. Financiering van de tussenschoolse opvang door de sport- en spelcoach van Beweegwijs en de aanschaf en vervanging van de speeltoestellen en spelmateriaal op de pleinen

 Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad in september wordt er ieder jaar door de ouderraad en de Stichting “Vrienden van de Diekmaat” rekening en verantwoording afgelegd over de uitgaven van de gelden van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar. Ook de begroting voor het lopende schooljaar wordt gepresenteerd. 

Bestuursleden “Vrienden van de Diekmaat”

- de heer E. Eggink, voorzitter (onafhankelijk)

- de heer I. van der Ende (vertegenwoordiger ouders)

- de heer M. Ponsioen (vertegenwoordiger ouders)