Technisch Leesonderwijs op SBO Diekmaat

Lezen is erg belangrijk, want het geeft je toegang tot kennis. Lezen vormt daarom de basis van het onderwijs en ons maatschappelijk bestaan. Om die reden is het leesonderwijs een speerpunt op SBO Diekmaat.

Aan het einde van groep 3 in het basisonderwijs, is de technische leesvaardigheid van 10 tot 15 procent van de leerlingen onvoldoende volgens de inspectie. Deze leerlingen hebben grote moeite om in groep 4 en verder, de taal- en leesmethodes en de zaakvakken te kunnen volgen wat tot steeds slechtere leerprestaties leidt. Deze leerlingen raken vaak gefrustreerd, gedemotiveerd en verliezen hun zelfvertrouwen. Soms ontwikkelen ze zelfs gedragsproblemen. Door hun leesproblemen zullen deze leerlingen hun talenten onvoldoende kunnen ontwikkelen.

 

Op SBO Diekmaat wordt uitgegaan van een methode technisch lezen die aansluit bij het basisonderwijs. Intensief wordt er dagelijks in de groep door de gespecialiseerde leerkracht gewerkt aan het ontwikkelen van de leesvaardigheid. Wanneer leerlingen onvoldoende profiteren van het basisaanbod kunnen zij tijdelijk in een remediërend programma worden opgenomen eerst binnen de groep en zo nodig, in kleine groepjes of individueel, buiten de groep.

 

Op onze school is een team van leesspecialisten aanwezig dat zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van leesproblemen. Deze leesspecialisten werken ook zelf met de leerlingen. Op verzoek van de intern begeleider worden leerlingen met hardnekkige leesproblemen onderzocht en wordt er een handelingsplan opgesteld waarna intensieve behandeling, vaak in samenwerking met ouders, wordt gegeven. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de leesspecialist en een behandeling bijwonen.

Voorbeelden van leesinterventies aan groepjes leerlingen buiten de groep

Voor het bevorderen van de leesontwikkeling en het (terug) krijgen van het leesplezier zijn aansprekende boeken, maar ook een goede leesomgeving nodig. In de school is een aparte ruimte voor de leesbegeleiding ingericht met voor iedere leerling aansprekend leesmateriaal. Tevens staat in de centrale hal van de school een boekenkast waarin regelmatig de nieuw aangeschafte lees- en studieboeken zichtbaar voor alle kinderen worden gepresenteerd. Medeleerlingen worden tijdens de dyslexie week op de hoogte gebracht over het item “dyslexie”.

Conpenserende software technisch lezen op SBO Diekmaat!

Op SBO Diekmaat wordt gebruik gemaakt van het online voorleesprogramma TextAid. Bij dit voorleesprogramma worden de schoolboeken, voor bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook teksten op internet voorgelezen. Al luisterend kunnen de leerlingen hun aandacht richten op de betekenis en inhoud van de teksten.

Wanneer de leerling een tekst typt, dan leest TextAid de tekst voor. Op deze manier horen de leerlingen of ze de tekst juist hebben geschreven.

Door het leren omgaan met deze hulpmiddelen worden boeken en internetsites toegankelijk voor leerlingen die door hun leesproblemen anders een kennisachterstand op zouden kunnen lopen. Daarnaast wordt de zelfstandigheid (autonomie) van de leerlingen vergroot. Na de training wordt TekstAid ook in de groepen ingezet voor deze leerlingen.