Nieuwsbrief MR maart 2018

nieuwsbrief maart 2018

 

Medezeggenschapsraad

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

 De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De MR vergadert ongeveer één maal per zes weken. De ouders die namens u zitting hebben in de MR horen graag uw mening over de beleidsmatige gang van zaken op school, zoals het vakantierooster, inzicht in de jaarrekening, aanstelling van personeel, de schoolgids. invoering nieuwe methodes, betrokkenheid ouders, ed.  Heeft u een onderwerp dat u besproken wil hebben aarzel dan niet om dit aan één van de ouders of leerkrachten mee te delen.

De stichting OPONOA heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en om al dan niet instemming te verlenen aan voorstellen van het bestuur.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn tenzij anders vermeld openbaar.

 

Het jaarverslag van de MR kunt u hier lezen.

 

leden

Janine Overkamp

Voorzitter 
en GMR-lid (personeeldgeleding)
bereikbaar via school:
0545-250020
info@sbodiekmaat.nl
Marcel Kolkman MR-lid (oudergeleding)
Elyse Moonen
MR-lid (oudergeleding)
Anne Marie Tammel
MR-lid (oudergeleding)
 
Arnold Veerman
MR-lid (oudergeleding)
 
Johan Booijink
MR-lid (personeelsgeleding)
 
Angelique Hogemans
MR-lid (personeelsgeleding)
 
Christine Smits MR-lid (personeelsgeleding)  
Yvonne Griess notuiste  
Hans Wossink directie - adviseur MR