Jaarverslag MR 2022-2023

klik op: jaarverslag 2022-2023

Medezeggenschapsraad SBO Diekmaat - Da Vinci Berkelland

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De MR vergadert ongeveer één maal per zes weken. De ouders die namens u zitting hebben in de MR horen graag uw mening over de beleidsmatige gang van zaken op school, zoals het vakantierooster, inzicht in de jaarrekening, aanstelling van personeel, de schoolgids. invoering nieuwe methodes, betrokkenheid ouders, ed.  Heeft u een onderwerp dat u besproken wil hebben aarzel dan niet om dit aan één van de ouders of leerkrachten mee te delen.

De stichting OPONOA heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en om al dan niet instemming te verlenen aan voorstellen van het bestuur.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn tenzij anders vermeld openbaar. 

MR - leden

 

 

 Bjorn Roozeboom

Voorzitter 
bereikbaar via school:
0545-250020
info@sbodiekmaat.nl
 
 Ilse van der Ende MR-lid (oudergeleding SBO Diekmaat)  
 Laurie Stegeman
MR-lid (oudergeleding SBO Diekmaat)
 
 Pim Peeters
MR-lid (oudergeleding Da Vinci)
 
 Annique te Hoonte
MR-lid (personeelsgeleding Da Vinci)
 
 Joyce Wolters MR-lid (personeelsgeleding SBO Diekmaat)  
 Jesse Meeringa MR-lid (personeelsgeleding SBO Diekmaat)  
 vacature GMR-lid SBO Diekmaat (personeelsgeleding)  
 Hans Wossink directie - adviseur MR