Spelen op de schoolpleinen

Beweeg Wijs op de Diekmaat… Laat ze buiten spelen!

De speelpleinmethode van Beweeg Wijs is er op gericht een plek te creëren waar elk kind op de Diekmaat zich veilig voelt om te spelen. Niet voor iedere leerling is het even gemakkelijk om te spelen op het schoolplein. Binnen de school wordt veel structuur geboden maar zodra de leerlingen op het speelplein gaan spelen valt deze weg. Elke leerling heeft behoefte te spelen en gedurende een schooldag zijn er verschillende momenten waarop de leerlingen buiten op het plein kunnen spelen. Om deze momenten voor elk kind prettig te laten verlopen heeft Beweeg Wijs in samenwerking met Erik Boot (gedragsdeskundige) de speelpleinmethode ontwikkeld. Het doel van deze methode is kinderen meer te laten bewegen, beter te laten spelen en de kans te vergroten dat kinderen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Daarnaast is uit diverse onderzoeken gebleken dat, door gedurende een dag meer beweegmomenten te creëren, dit ten goede komt van de leerprestaties.

Doel

Beweeg Wijs heeft als doel het tegengaan van bewegingsarmoede door het bevorderen van lichamelijke activiteit van kinderen tijdens het spelen, zodat de kans dat de beweegnorm wordt gehaald, toeneemt. Aan het spelen gedurende de schooldag wordt een kwaliteitsimpuls geven. Het hoofddoel van Beweeg Wijs is het vergroten van de fysieke activiteit van kinderen. Subdoelen zijn het bevorderen van een gezonde leefstijl, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, het tegengaan van overgewicht. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan door de speelpleinmethode op het plein waar door kleurzones structuur is aangebracht en activiteit bevorderende maatregelen plaatsvinden, mogelijk 10 tot 15% meer bewegen.

Doelgroep

Beweeg Wijs interventie richt zich op alle kinderen tot 12 jaar: kinderen op de kinderopvang, het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang. Door het brede bereik richt Beweeg Wijs zich ook op ouders, schoolpersoneel, de buurt en sportverenigingen. De speelpleinmethode is gericht op alle kinderen die gebruik maken van het schoolplein, zodat het plein optimaal wordt benut. Er is sprake van een integrale aanpak door middel van samenwerking in een school beweegteam. Iedereen rondom een kind maakt deel uit van het beweegteam.

Aanpak op SBO Diekmaat

Er is een beweegteam opgericht en daarin wordt besproken hoe kinderen meer en beter kunnen spelen en bewegen op het schoolplein. Het is een aanpak op maat die wordt aangepast aan de wensen van SBO Diekmaat. Er wordt een speelthema gekozen. Op ons plein zijn (gedrags)kleurenzones aangebracht waarin beweegwijsactivtiteiten gespeeld kunnen worden. De activiteiten worden tijdens de daarvoor bestemde instructielessen kenbaar gemaakt aan de kinderen. Doordat ze de spelletjes zelf spelen ervaren ze hoe een spel werkt en wat de bijbehorende regels zijn. De kinderen worden tijdens de instructielessen voorbereid op wat ze in de pauze op het plein kunnen verwachten.

Kinderen uit groep 8 worden opgeleid tot juniorcoaches en zijn 2 dagen op het plein beschikbaar.

Robin ter Maat

(BeweegWijs sport-en spelcoach)

     Robin

Naschoolse activiteiten

In samenwerking met BeweegWijs wordt eenmaal per week op een vaste dag een naschoolse activiteit georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Onder begeleiding van een sport-en spelcoach spelen kinderen een spel of nemen deel aan een activiteit. Kinderen die belangstelling hebben voor de naschoolse activiteiten kunnen zich hiervoor aanmelden.